Adatvédelem

 Adatvédelmi tájékoztató

blogzin.ujnemzedek.hu

 

Adatkezelő: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., mint adatkezelő a blogzin.ujnemzedek.hu felületre beküldött szövegekhez, képekhez, videókhoz kapcsolódóan a beküldők személyes adatait a hatályos adatvédelmi szabályok alapján, a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint kezeli. Az adatkezelő a beküldők által megadott személyes adatokat kizárólag a blogzin.ujnemzedek.hu oldalon megjelenő tartalomként kezeli, más célra azt nem használja fel.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt személyes adatok köre Az adatkezelés időtartama
A blogzin.ujnemzedek.hu internetesen felületen szöveges és képi felvételek megjelenítése. A bogzin-felület a tehetséges fiatalok bevonásának eszköze. A cél egy olyan felület biztosítása részükre, ahol megnyilvánulhatnak a közösségeikről, városaikról.

 

 

 

A beküldők hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Név, életkor

 

 

A beküldött szöveg, kisfilm.  

 

 

 

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

A személyes adatok legkésőbb 2025.  december 31. nappal törlésre kerülnek.

 

 

 

Amennyiben a beküldő személy harmadik személyre vonatkozó személyes adatot oszt meg, hoz nyilvánosságra vagy kezel egyéb módon, akkor ezen adatkezelés végrehajtásával akképpen nyilatkozik, hogy a vonatkozó személyes adatok kezelése tekintetben megfelelő jogalappal, így különösen az adott személy megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával rendelkezik, amely jogalap meglétét szükség esetén az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. felé igazolja. Ezen adatkezelésért a beküldő kizárólagosan felel, azért az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. felelősséggel nem tartozik.

A beküldők a szöveg vagy videó beküldésével elismerik és elfogadják, hogy a blogzin.ujnemzedek.hu felületen való megjelenéshez kapcsolódó adatkezelés célját megértették. A beküldők személyes adatait az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok harmadik országba történő továbbítására nem kerül sor.

A beküldött anyag megjelentetéséből a felület tulajdonosainak kereskedelmi haszna nem származik. A beküldött anyag felett a felület tulajdonosai nem gyakorolnak tulajdoni jogviszonyt, azokat kereskedelmi forgalomba nem hozzák.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a beküldők személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A beküldő kérheti az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.-től, mint adatkezelőtől:

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint.

d)  - az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.

A beküldő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A beküldő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A beküldő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a beküldőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

a) személyes adat kezelése jogellenes;

b) a beküldő ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a beküldő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a beküldő azt másként kéri. Az adatkezelő a beküldő részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a beküldők:

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

1035 Budapest, Váci út 35

adatvedelem@erifa.hu

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a beküldő személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat: 

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni:

 dr. Posteiner Judit

1135 Budapest, Váci út 35.

adatvedelem@erifa.hu

Továbbá a beküldő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu).